Back

ⓘ Natuur
                                               

Natuur

Natuur kan verwijzen naar: Natuur werkelijkheid - de inhoud en werking van de kosmos Karakter aard, essentie - de combinatie van innerlijke eigenschappen Natuur filosofie - het wezen van een substantie, of het Zijn Wildernis natuur - de oorspronkelijke, onaangeroerde verschijningsvorm van alles wat zich op, in en rond de Aarde bevindt

                                               

Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos, kortweg ANB, is een agentschap van de Vlaamse overheid dat ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

                                               

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu is een Nederlandse natuurbeschermings- en milieuorganisatie. Zij zet zich in voor een duurzame toekomst voor iedereen.

                                               

Nature

Nature is een gerenommeerd, Brits wetenschappelijk tijdschrift dat wekelijks verschijnt. Het tijdschrift publiceert peer-reviewed onderzoek uit verschillende academische disciplines, voornamelijk in de natuurwetenschappen en technologie. Nature wordt bestuurd vanuit Londen, maar heeft redactiekantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azie. Onderzoeken in Nature worden zeer veel geciteerd: de impactfactor was in 2019 ongeveer 42.8. Door zijn vermaarde status is Nature een van s werelds meest gelezen academische periodieken. Het tijdschrift verscheen voor het eerst op 4 november 1869. Het w ...

                                               

Natuur en milieu

Het onderwerp natuur en milieu is in de tweede helft van de twintigste eeuw volop in de belangstelling komen te staan. Onder natuur wordt in dit verband allereerst de levende natuur, dus flora en fauna, verstaan, hoewel het onderwerp niet losgezien kan worden van het fysieke milieu op onze planeet. Om deze reden is er een sterke aandacht gegroeid voor het systeem aarde, de beschouwing van onze planeet als een geïntegreerd systeem, waarin de mens en het milieu van de mens nauw verbonden zijn.

                                               

Moeder natuur

Moeder Natuur kan verwijzen naar: een Moedergodin, godin als bron van alles de natuur, metaforisch aangeduid als moeder van alles Moeder Natuur Smurfen, een personage uit De Smurfen

                                               

Boeddha-natuur

Boeddha-natuur is een in China ontstaan begrip dat een positieve betekenis geeft aan het begrip sunyata. Volgens deze benaderingen hebben alle levende wezens een Boeddha-natuur, en bestaat zodoende voor hen allen de mogelijkheid om de verlichting te bereiken een Boeddha te worden. De Boeddha-natuur is volgens deze zienswijze dus immer aanwezig, doch niet altijd merkbaar. Middels meditatie of yoga zou het mogelijk zijn deze staat van zijn te ervaren en deze waarneming wordt namaste-ji genoemd.

                                               

Natuur & Techniek

Natuur & Techniek kan verwijzen naar: NWT Magazine, populairwetenschappelijk tijdschrift voor natuurwetenschap en techniek, voorheen Natuur & Techniek. Profiel natuur en techniek, vakkenpakket in het Nederlandse middelbaar onderwijs havo en vwo.

                                               

Natuurlijk getal

Een natuurlijk getal is een getal dat het resultaat is van een telling van een eindig aantal dingen, dus een van de getallen 0, 1, 2, 3, 4, 5, … {\displaystyle 0.1.2.3.4.5,\ldots } De verzameling natuurlijke getallen wordt aangegeven met het symbool N {\displaystyle \mathbb {N} }. Er is geen overeenstemming of het getal 0 bij de natuurlijke getallen hoort. In de traditionele definitie beginnen de natuurlijke getallen bij 1 – van daaraf begint men immers te tellen. Vanaf de negentiende eeuw ziet men de definitie opduiken die 0 wel tot de natuurlijke getallen rekent. In de wiskunde wordt teg ...

                                               

Natuurlijke historie

Natuurlijke historie is een groot aantal natuurwetenschappen waarbij het onderzoek naar de levende natuur centraal staat, soms samen met onderzoek naar de levenloze en dode natuur. De term natuurlijke historie is afkomstig uit de tijd dat de natuurwetenschappen nog niet gespecialiseerd waren en dezelfde onderzoeker zich met uiteenlopende disciplines kon bezighouden. Vaak is het moeilijk deze personen een specifieke specialisatie toe te kennen. Een geleerde kon in de 17e en 18e eeuw bijvoorbeeld zowel vulkanoloog als ornitholoog zijn. De 17e- en 18e-eeuwse onderzoekers van de natuurlijke hi ...

                                               

Nieuws? Uit de natuur!

Nieuws? Uit de natuur! was een televisieprogramma gericht op natuureducatie dat werd uitgezonden door de NTR. Het viel onder SchoolTV en werd van 1985 tot 2 mei 2014 uitgezonden. Het programma werd gemaakt voor kinderen uit groep 5 en groep 6 van de basisschool. De laatste afleveringen werden uitgezonden op vrijdagmiddag om 17.35 uur op NPO Zapp en waren daarna online te bekijken. Om 10.35 uur diezelfde dag werd de herhaling van de vorige aflevering uitgezonden. Behalve het tv-programma werd er een website bijgehouden en was er een werkboekje met opdrachten. Het programma werd op 19 septem ...

                                               

Natuurlijke kleur

De natuurlijke kleur is een heraldische kleur waarbij een wapenfiguur wordt afgebeeld in de kleur die figuur in de natuur heeft. Ook op het schild kan een figuur in de natuurlijke kleuren worden afgebeeld.

                                               

Natuur (wildernis)

                                               

Natuurlijk

Natuurlijk of natuurlijke is een bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar de natuur. Het kan betrekking hebben op zowel de essentie van iets als de onaangeraakte wereld. Natuurlijk kan verwijzen naar iets dat vrij is van "menselijke ingrepen of beïnvloeding" in tegenstelling tot iets dat cultuurlijk of kunstmatig is. Natuurlijk of natuurlijke kan verwijzen naar:

                                               

Natuur en milieu van A tot Z

Verwante overzichten zijn: Plantkunde van A tot Z Vegetatiekunde van A tot Z Natuurkunde van A tot Z Biologie van A tot Z Lijst van particuliere natuur- en milieuorganisaties in Nederland Biogeografie van A tot Z Ecologie van A tot Z

                                               

Natuurlijke variatie

Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem, bioom, geografisch gebied of de gehele planeet. Biodiversiteit omvat de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, de verscheidenheid aan verschillende soorten binnen een ecosysteem en de genetische variatie binnen een soort. Een veelgebruikte maat voor biodiversiteit van een gebied is de soortenrijkdom van een bepaalde groep soorten. De biodiversiteit van een ecosysteem wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid ervan. Daarvoor wordt de aanwezige bio ...

                                               

Biomonitoring

Biomonitoring is het systematisch verzamelen van gegevens van biotische componenten van ecosystemen in een tijdreeks. In dit systeem worden bepaalde soorten gebruikt als indicatoren. Indicatorsoorten dienen gevoelig te zijn voor veranderingen in de factor die bestudeerd dient te worden. Van deze indicatorsoorten is bekend hoe hun populatie wordt beïnvloed door deze factor. Als dan in andere ecosystemen het voorkomen van een aantal indicatorsoorten wordt bestudeerd dan kan uit die data relatief snel de status van het ecosysteem worden bepaald ten opzichte van deze factoren. Behoefte aan bio ...

                                               

Fysisch milieu

                                               

Natuurvisie

Een natuurbeeld of natuurvisie is het referentiekader dat bepaalt hoe iemand tegen natuur aankijkt. Dergelijke referentiekaders worden mede vormgegeven door de cultuur waarbinnen mensen opgroeien. Natuuropvattingen binnen de islam zijn anders dan die binnen het christendom, terwijl vroege of andersoortige beschavingen weer hiervan afwijkende natuurvisies hebben. Een deel van de voorkeuren als het gaat om natuur is persoonlijk van aard. Factoren die in onze cultuur iemands natuurbeeld bepalen, zijn leefomgeving, opleiding, kennis en opvoeding. Ook groepen of organisaties kunnen een natuurbe ...

                                               

Natuuresthetiek

Natuuresthetiek als studie heeft zich in de westerse traditie ontwikkeld als een deel van de ethiek. In 1735 werd de term esthetica geïntroduceerd, maar al eerder bestonden opvattingen over schoonheid en kunst, ook in relatie met natuur. Tegenwoordig wordt natuurestetiek het gezien als onderdeel van de milieu-esthetiek. In de 18e en 19e eeuw werd het binnen de natuuresthetiek belangrijke concept disinterestedness’ waardering zonder direct nut voor de waarnemer of betrokkene ontwikkeld.

                                               

Natuurlandschap

                                               

Fysisch milieu

Een natuurlijke omgeving of fysisch milieu is een niet al te zeer door mensen beroerd deel van de omgeving. Tegenover de natuurlijke omgeving staat de gebouwde omgeving. Er kunnen de volgende elementen onder worden verstaan: Natuur of wildernis in de zin van de omgeving die niet of nauwelijks door mensen is beïnvloed, met de nadruk op dieren, planten en daarmee verbonden abiotische componenten zoals water, bodem en atmosfeer. Groen of landschap, vaak ook de natuur genoemd, in de zin van de mede door mensen bepaalde groene omgeving met de nadruk op als prettig ervaren aspecten zoals beken, ...

                                               

Natuurlijke variatie

                                               

Natuurschoon

Natuurschoon is de term die natuurbeschermers en anderen in Nederland in het begin van de 20e gebruikten om waardevolle natuur aan te duiden. Een eeuw later worden andere termen gebruikt zoals landschappelijke waarde of biodiversiteit. Het was zeker niet zo dat bij de term natuurschoon alleen esthetiek telde. Een deel van de vanwege hun natuurschoon waardevol geachte gebieden was als landgoed in bezit van particulieren. Deze terreinen bestonden veelal uit bossen, soms uit heide, water en bebouwing en vaak ook uit landbouwgronden. Bij gebrek aan wettelijke beschermingsmiddelen en gelden om ...

                                               

Natuurvisie

                                               

Ongerepte natuur

                                               

Speelnatuur

Speelnatuur is een stuk natuur dat bedoeld is om in te spelen, te sporten, en als ontmoetingsplek. De omgeving combineert natuurlijke materialen met inheemse beplanting om kinderen uit te dagen, terwijl zij spelen. Het doel van speelnatuur is de spelers te verbinden met de natuur om hierbij de ontwikkeling van de spelers op natuurlijke wijze te stimuleren. De term speelnatuur ontstond in 1990 en wordt onder meer door Staatsbosbeheer gebruikt. De plek onderscheidt zich van een natuurspeeltuin doordat er geen kunstmatige constructies in staan die bedoeld zijn om de kinderen tot bepaald spel ...

                                               

Natuurtoerisme

Natuurtoerisme is een type toerisme naar belangrijke gebieden betreffende de natuur zoals natuurgebieden van een land of werelddeel. Er staan ook natuurgebieden op de lijst van erfgoederen, de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het zijn vooral gebieden met bijzondere natuurverschijnselen zoals bergen, gletsjers, vulkanen, nationaal parken, fjorden, watervallen, duikgebieden, regenwouden. Het is algemeen geaccepteerd dat deze toeristen een bepaalde interesse delen voor de natuur zowel planten en dieren zoals bij een safari. Deze vorm van toerisme wordt over het algemeen populairder.

                                               

Vroege Vogels

Vroege Vogels is een live-radioprogramma, televisieprogramma en online community van BNNVARA over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid. Het presenteert zichzelf als advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu. In het radioprogramma wordt het gesproken woord omlijst door licht klassieke muziek en salonmuziek. Tussen 1989 en 1992 was er ook een televisieversie die door gebrek aan succes van de buis werd gehaald. Sinds 6 oktober 2007 bestaat er wederom een televisieversie van Vroege Vogels. Het radioprogramma werd in 1978 voor het eerst uitgezonden door de VARA en is een van de lan ...

                                               

Wildpad

Een wildpad, wildspoor of wissel is een door wilde dieren gevormde verbinding. Het zijn min of meer vaste verbindingen tussen bijvoorbeeld foerageer- en rustgebieden en drinkplaatsen. Waar een wildpad een weg kruist wordt vaak het waarschuwingsbord J27, groot wild, geplaatst. Het heeft een stilistische afbeelding van een hert. Soms wordt een informeel bord met een afbeelding van een ander dier geplaatst.

                                               

Wildplukken

Wildplukken is het in de natuur verzamelen van paddenstoelen of plantendelen zoals bessen, noten en bloemen. Veelal gebeurt dit voor eigen consumptie. Deze activiteiten werden al in de prehistorie gedaan door jager-verzamelaars. In de moderne maatschappij gebeurt dit nog weinig. In sommige gebieden gebeurt het nog wel op enige schaal, zo is in Oost-Europa paddenstoelen plukken populair gebleven. Voor het verzamelen van eetbare planten en paddenstoelen is een goede kennis nodig, vooral om vergissingen met giftige soorten uit te sluiten. Het is vaak niet toegestaan op andermans grond wild te ...